Nota cu privire la prelucrarea datelor personale

Prin continuarea procesului de înregistrare. vă exprimați consimțământul expres şi neechivoc, explicit şi informat asupra colectării, prelucrării și utilizării  datelor cu caracter personal, în scopul implementării proiectului Competactiv+, de către Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj , împreună cu partenerii de proiect Asociația Cluj IT și Educație Informală S.A. . Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj cu sediul in Cluj Napoca, str. Avram Iancu nr.52,  în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, administrează, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea activităților desfășurate conform statutului propriu şi asigură persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679.

Scopul prelucrării datelor personale este desfașurarea activităților în cadrul proiectului finanțat prin Programul Operațional Capital Uman Accelerator Digital , contract POCU/860/3/12/142698” respectiv:
– înscrierea în cadrul grupului țintă al proiectului, care permite participarea gratuită la activitățile din cadrul proiectului, în măsura în care vă încadrați în criteriile de eligibilitate stabilite de AMPOCU pentru acest proiect;
– derularea activităților prevăzute pentru care ați optat la înregistrarea în cadrul proiectului, cum ar fi cele de instruire, educație non-formală, învățare la locul de muncă;
– întocmirea de studii și analize asupra nevoilor dvs. de instruire și alte servicii oferite prin proiect;
– asigurarea vizibilității adecvate, transparenţei şi promovării corespunzătoare a proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor obţinute; informarea opiniei publice privind asistenţa financiară nerambursabilă obţinută din fondurile europene;
– pentru raportări statistice referitoare la grupul țintă al proiectului.

Temeiul legal
Informaţiile sunt colectate în virtutea cerințelor administrative stabilite de Autoritatea de Management Pentru Programul Operațional Capital Uman (AMPOCU) pentru implementarea proiectelor finanțate din Fondul Social European, respectiv pentru accederea participanților la activitățile care beneficiază de finanțare nerambursabilă, cerințe, norme și îndrumări publicate pe pagina web a autorității respective. Datele colectate sunt destinate utilizării de către operator în vederea comunicării către următorii destinatari finali, după caz: Autoritatea de Management Pentru Programul Operațional Capital Uman (AMPOCU), Organismul Intermediar Regional Pentru POCU delegat – in calitate de finanțator și Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a judetului Cluj pentru activitățile de formare profesională.

Durata prelucrării
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus conform normelor AMPOCU.

Mijloace de prelucrare a datelor. Măsuri de securitate a  datelor
APM Cluj va aplica în utilizarea datelor dvs cu caracter personal masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii acestora, protejarii impotriva distrugerii accidentatale si ilegale , modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Datele dvs. pot fi stocate temporar pe serverele unor furnizori de servicii IT terți, ale căror facilități informatice, operatorul le utilizează în procesul de prelucrare a acestora.

Va aducem la cunoștință ca vă puteți exercita drepturile conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul din Cluj-Napoca, Str Avram Iancu nr 52 sau la adresa de e-mail [email protected] .

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale, în scopurile descrise în prezenta.

  • prin click vei fi redirecționat spre serviciul externalizat de inregistrare și procesare a datelor.